Spectroscopic CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Chemical CRM Cu Zn Ag Ni

Chemical Certified Reference Materials Copper and copper base materials

Electrolytic copper Cu-10, Cu-100, Cu-600
Chemical composition [ppm]
Standard no Mark O
Cu-10 Cu 99,99 2,1
Cu-100 Cu 99,99 123
Cu-600 Cu 99,99 604
Each package contains certified reference materials in form of rods 5 mm in diameter.