Spectroscopic CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Chemical CRM Cu Zn Ag Ni

Chemical Certified Reference Materials Copper and copper base materials

Electrolytic copper Cu 10/1, Cu 600/1
Chemical composition [ppm]
Standard no Mark O
Cu 10/1 Cu 99,99 3,8
Cu 600/1 Cu 99,99 581
Each package contains certified reference materials in form of rods 6 mm in diameter